Algemene voorwaarden

Willem Mücher / Animove

Juli
2021
Dit zijn de algemene voorwaarden van WILLEM MÜCHER.  Deze zijn van toepassing op de overeenkomst die WILLEM MÜCHER /Animove met je sluit.
 
WILLEM MÜCHER
Oud-Valkenburg 32A
6305 AB Schin op Geul
KvK nummer: 55557260
Contact via willem@willemmucher.com
 
Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de producten/diensten van toepassing zal zijn.
 
Artikel 1 - Diensten
WILLEM MÜCHER
Verkoopt privé-trainingen en online trainingen / geeft live- en online trainingen over water en gezondheid.
 
Artikel 2 – Voorwaarden deelname
Zowel particulieren als ondernemers kunnen gebruik maken van Willem's produkten. In de trainingen delen wij kennis, ervaringen en tools. Naast het volgen van de training, dien je voldoende tijd te reserveren voor het implementeren van de opdrachten. Het succes van de training hangt af van je eigen tijds- en energie investering en wij kunnen het succes niet garanderen.
 
Na een lezing over water kun je gratis een week lang gebruik maken van puur en natuurlijk water om te testen wat het met je lichaam doet.
 
Artikel 3 – Persoonlijke gegevens
Je dient je te registreren om een produkt te bestellen en moet hiervoor je persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dien je naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen je persoonlijke gegevens goed; zie ook het Privacybeleid op onze website. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van je account (bijvoorbeeld: foutieve gegevens als je een bestelling bij ons plaatst).
 
Artikel 4 - Betaling
De prijs van de produkten staat in onze webshop aangegeven. De betaling wordt in één keer voldaan, tenzij anders aangegeven. Je kunt in onze webshop betalen met Credit kaart, Ideal, Bancontact (indien van toepassing) of Paypal.
 
Artikel 5
- Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een produkt. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Je recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat wij in staat zijn om onze verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.
 
Artikel 6
– Privacy
Wij beschermen je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie ons Privacybeleid raadplegen.
 
Artikel 7
- Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Tijdens en na het programma kun je de materialen voor eigen gebruik inzetten. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij wij hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.
Het is niet toegestaan de opgedane kennis commercieel te verkopen of te kopiëren naar een eigen
programma, tenzij wij hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.
 
Artikel 8
- Klachten
Mocht je ontevreden zijn over een van de produkten of een onderdeel daarvan, horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo snel mogelijk en zo volledig mogelijk omschreven naar willem@willemmucher.com.
Klachten dienen binnen 14 dagen na het volgen van het programmaonderdeel aan ons gemeld te worden. Als je de klacht later meldt, heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Wij zullen je klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 14 dagen nadat we je klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen 14 dagen een bericht van ontvangst klacht en een indicatie wanneer je een inhoudelijk antwoord kun verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.
 
Artikel 9
- Geschillen
Bij eventuele geschillen zullen wij altijd eerst trachten het geschil onderling op te lossen voordat wij het geschil aan de rechter voorleggen. Indien wij er onderling niet uit komen, leggen we geschillen voor aan de rechter.
 
Artikel 10
- Recht
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met je sluiten is het Nederlands recht van toepassing.

Privacyverklaring Willem Mücher

Willem Mücher, gevestigd aan Oud-Valkenburg 32A 6305AB Schin op Geul , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Willem Mücher

Oud-Valkenburg 32A

6305AB - Schin op Geul

www. willemmücher.com

Willem Mücher is de Functionaris Gegevensbescherming van Willem Mücher. Hij is te bereiken via willem@willemmucher.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Willem Mücher verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- NAW-gegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via willem@willemmucher.com, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Willem Mücher verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Willem Mücher analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Willem Mücher neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Willem Mücher) tussen zit. Willem Mücher gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Active campaign, Adpage.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Willem Mücher bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende verschillende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens:

Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijderen wij 5 jaar na ons laatste contact.

E-mail: E-mail ouder dan 2 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes: Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Nieuwsbrief: Je kunt op ieder gewenst moment jouw gegevens zelf uit ons nieuwsbrief systeem verwijderen.

Natuurlijk heb je altijd het recht om ons te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen”.

Delen van persoonsgegevens met derden

Willem Mücher verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Willem Mücher blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Willem Mücher gebruikt functionele, analytische en tracking cookies, ook voor Facebook advertenties. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Functionele cookies

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw

voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies

Willem Mücher gebruikt Google Analytics om te zien hoeveel bezoekers op de website komen, wat jouw surfgedrag op onze website is en via welk kanaal je op onze website terecht bent gekomen. Dit helpt ons om te bepalen welke onderwerpen op onze website het meest interessant zijn.

Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s worden bezocht om zo een profiel op te bouwen van jouw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres en e-mailadres maar is om advertenties op jouw profiel af te stemmen zodat deze zo relevant mogelijk zijn.

Active campaign

Willem Mücher gebruikt Active campaign voor het versturen van nieuwsbrieven. Deze houdt bij wie vanuit de nieuwsbrieven de website bezoekt. Zo is bekend of een e-mailcampagne succesvol is.

Facebook pixel

De Facebook-pixel houdt bij welke Facebookbezoekers www. willemmücher.com bezoeken. Op basis daarvan kan er geadverteerd worden voor deze specifieke doelgroep.

Social media buttons

Willem Mücher gebruikt social media buttons om in contact te komen met ons en de geplaatste berichten te delen op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.

Willem Mücher heeft geen inzage in de gegevens die deze social media verzamelen.​